HOME PAGE » Co děláme
 

          Jako křesťanky jsme povolány podílet se na vykupitelském díle Kristově a obracet sebe i jiné mocí evangelia od hříchu k Bohu. Máme odpovědnost ve víře a lásce hájit lidskou důstojnost a pracovat pro věc spravedlnosti. Zvláště se snažíme o to, abychom byly nositelkami pokoje, kdekoliv jsme a ve všem, co děláme a tím, jak odpovídáme na požadavky blahoslavenství. Pokoj přinášíme vždy, když sloužíme v radosti a prostotě srdce.


          Apoštolsky působíme službami, které vyplývají z našeho společenství modlitby a sesterské lásky a odpovídají rozhodnutím kapituly. Pamatujeme, že jsme poslány přinášet radostnou zvěst nejen službami, které prokazujeme, ale zvláště modlitbou, příkladem života i svou pouhou přítomností.

          V našich školách předáváme Kristovo poselství tím, že vychováváme celou osobnost v ovzduší křesťanského společenství a ty, kterým sloužíme, vedeme k tomu, aby náboženské pravdy, kterým se naučily, přenášeli do svého života. Svou výchovnou apoštolskou činnost rozšiřujeme mimo školu v různých náboženských programech a jiných oblastech podle potřeby. Když sloužíme nemocným a slabým, sdělujeme poselství evangelia láskou a pochopením.


          Věnujeme se i jiným druhům sociální služby podle potřeb doby a místa. Svým zájmem přinášíme naději těm, kdo trpí samotou a tíhou nespravedlnosti. Vybízeny horlivostí Církve o evangelizaci celého světa, některé z nás se věnují misionářské činnosti.

CO DĚLÁME