HOME PAGE » Čo robíme
 

         Ako kresťanky sme povolané podieľať sa na vykupiteľskom poslaní Krista a mocou evanjelia vyzývať k obráteniu od hriechu k Bohu seba a iných. Vo viere a láske sme zodpovedné, aby sme bránili ľudskú dôstojnosť a bojovali za spravodlivosť.


          Usilujeme sa predovšetkým o to, aby sme svojimi postojmi a odpoveďou na požiadavky blahoslavenstiev boli nositeľkami pokoja všade, kde sa nachádzame, a vo všetkom, čo robíme. Pokoj prinášame vtedy, keď slúžime v jednoduchosti a v radosti srdca.


          Naša služba vychádza zo spoločenstva modlitby, sesterskej lásky a rozhodnutí kapitúl. Sme si vedomé svojho poslania prinášať radostnú zvesť nielen službou, ktorú konáme, ale hlavne modlitbou, príkladom života a svojou vlastnou prítomnosťou.


          V našich školách v atmosfére kresťanského spoločenstva výchovou celej osobnosti šírime Kristovo posolstvo.

          Tých, ktorým slúžime, vedieme k tomu, aby náboženské pravdy, ktoré sa naučili, prenášali do svojho života. Svoju výchovnú činnosť rozširujeme aj mimo školy v rámci rôznych náboženských vzdelávacích programov a podľa potreby aj v iných príbuzných oblastiach.


          V službe chorým a nevládnym šírime evanjeliové posolstvo svojou láskou a súcitom. Starostlivosťou o ich telesné potreby a poskytovaním duchovnej útechy sa stávame nástrojmi, cez ktoré sa Kristova nežnosť, múdrosť a láska dotýkajú trpiacich a biednych.


          Podľa potrieb času a miesta konáme aj iné druhy sociálnych služieb. Svojím záujmom prinášame nádej tým, ktorí trpia samotou a znášajú bremeno nespravodlivosti.


          Horlivosť Cirkvi za evanjelizáciu celého sveta nás motivuje k tomu, že niektoré z nás prijali poslanie slúžiť v zahraničných misiách.

ČO ROBÍME